2008-2009
Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
จีเคเอสเบลชาโตว์
ลีเกีย วอร์ซอว์ 1
1
1
0
0
โอดร้า วูดซิลอดซ์
ปิแอส กลิวิส
2
2
0
1
สลาสค์ วรอคลาวน์
รุช ซอร์ซอฟ
1
2
0
2
โปโลเนีย วอร์ซอว์
อาร์ก้า กดิเนีย
0
2
0
1
ลีเกีย วอร์ซอว์ 1
จีเคเอสเบลชาโตว์
1
2
1
0
รุช ซอร์ซอฟ
สลาสค์ วรอคลาวน์
0
1
0
1
ปิแอส กลิวิส
โอดร้า วูดซิลอดซ์
2
2
1
1
อาร์ก้า กดิเนีย
โปโลเนีย วอร์ซอว์
2
2
2
2