2018-2019
Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
เอตัวล์ ดู ซาเฮล
คลับ แอฟริเคน
สฟาเคซี
อี.จีเอส กัฟซ่า
เอสเปรานซ์ เอสที
ยูเอส โมนาสตีร์
Bouselem
สตาดา จาบีเซ็น